See English Version

طراحی استند و میکس زون


طراحی اسنتد کنفرانس، استند خوش آمد گویی، میکس زون مصاحبه، پاپ آپ پشت سن، طرح جلو تریبن و ... از دیگر خدمات بخش گرافیک سامان می باشد با ارسال اندازه های در خواستی مشتری طراحی و تولید می گردد این خدمات نیز با مطابق هویت بصری کنفرانس اجرا می گردد که می بایستی ده روز قبل از کنفرانس سفارش نهایی گردد تا در پروسه سه الی چهار روزه طراحی و تحویل گردد