See English Version

طراحی گواهینامه


طراح گواهینامه کنفرانس مناسب برای چاپ طراحی می گردد و این خدمت باید 15 روز کاری قبل از کنفرانس سفارش داده شود و تمامی المان های(مثلا لوگو ها) مورد نیاز باید به بخش گرافیک ارسال گردد زمینه طرح گواهینامه به صورت ضد کپی طراحی می گردد و در طراحی گواهینامه انواع متین هایی که در آن چاپ خواهد شد پیش بینی می گردد تا در قسمت های مشخص شده چاپ گردد و روی گرافیک های هدر و فوتر چاپ نگردد.