داوری مقالات کنفرانس

فرایند داوری مقالات

فرایند داوری مقالات کنفرانس در سامانه مدیریت کنفرانس سامان منطبق بر استاندارد های بین المللی طراحی و پیاده سازی شده است. فرایند داوری به اینصورت می باشد که دبیرخانه کنفرانس کلیه مقالات را دریافت و به پنل دبیر علمی ارجاع می دهد.

دبیر علمی هر مقاله را به داور متخصص محور مقاله ارسال می نماید داور پس از پر کردن فرم داوری مقاله و ثبت نتیجه داوری، مقاله خود به خود به پنل دبیر علمی برگشت می خورد و دبیر علمی می تواند در این مرحله نتیجه ارسالی داور را بازنگری و تصمیم نهایی در رابطه با نتیجه داوری را صادر نماید و مقاله به پنل دبیر کل باز می گردد و در لیست مقالات داوری شده قابل مشاهده می باشد که بعد از بازنگری دبیر کل و تائید فرایند داوری، نتیجه به کاربر ارسال می گردد.

توجه داشته باشید دبیر علمی و دبیر کل می تواند مستقیما مقاله داوری و نتیجه را به کاربر ارسال نماید.

فرم داوری پیش فرض سامانه قابلیت ویرایش دارد و در صورتی که دبیر علمی یا شورای سیاستگذاری در رابطه با فرم داوری تغییراتی داشته باشند می توانند آن را ویرایش نمایند و این کار فقط از پنل دبیر کل کنفرانس قابل انجام می باشد.

در بعضی از مواقع دبیر علمی یا دبیر کل تصمیم می گیرید مقاله را به چند داور ارسال نماید و برایند داوری آنها را ملاک قرار دهد سامان امکان داوری چند سطحی مقالات را دارد و دبیر علمی یا دبیر کل می تواند یک مقاله را با بهره گیری از چندین داور داوری نماید.

نتیجه داوری مقالات

نتیجه داوری به سه صورت پذیرش، پذیرش به شرط ویرایش و عدم پذیرش می باشد حالت “پذیرش به شرط ویرایش ” در مواقعی استفاده می گردد که مقاله از نظر علمی تائید و دارای اشکالات جزئی نگارشی باشد در این مواقع داور مقاله را به شرط ویرایش پذیرش می کند.