مدیریت خدمات کنفرانس

مدیریت خدمات کنفرانس : تمام مواردی که کاربر می تواند در سامانه مدیریت کنفرانس سامان ثبت نام نماید به عنوان یک خدمت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله، شرکت در کنفرانس با ارائه مقاله، ثبت نام در کارگاه های جانبی و … هرکدام به عنوان یک خدمت مجزا در سیستم تعریف می شود گاها در کنفرانس ها برای مقالات قیمت های متفاوتی در نظر گرفته می شود.

به اینصورت که مثلا مقاله اول به یک قیمت و مقاله دوم به قیمتی متفاوت و … در این حالت سیستم باید تشخیص دهد که ثبت نام مقاله دوم منوط به ثبت نام مقاله اول باشد چراکه قیمت مقاله دوم ارزان تر می باشد و این ارتباط با ویژگی وابستگی در سیستم قابل تعریف می باشد با ویژگی وابستگی شما می توانید خدمات را به همدیگر وابسته نمایید به اینصورت که مثلا شرکت در کارگاه برای کسانی فعال باشد که در کنفرانس شرکت به صورت حضوری ثبت نام کنند.

تنظیمات و ثبت و خدمات کنفرانس باید قبل از ثبت نام کاربران و قبل فراخوان کنفرانس اعمال شود.

خدماتی که می توانید ثبت نمایید

مقاله: خدمات مقاله صرفا برای ثبت نام مقالات می باشد خدماتی که با این حالت ایجاد می گردند صرفا خدماتی هستند که مربوط به ثبت نام خود مقالات می باشند به طور نمونه مقاله اول، مقاله دوم ، مقاله سوم و …

خدمات مقاله: اگرا بخواهیم خدماتی مربوط به مقاله را هم کاربر ثبت نام نمایید از این حالت استفاده می کنیم مثلا اگر ما خدمات ترجمه مقاله را هم داشته باشیم باید خدمات ترجمه مقاله را با حالت خدمات مقاله در سیستم ثبت نماییم.

شرکت در کنفرانس: با توجه به این که ثبت نام مقاله در اکثر کنفرانس های علمی به عنوان ثبت نام در کنفرانس هم تلقی می شود یعنی شخصی که مقاله پذیرفته شده خود را  ثبت نام نهایی کند (پرداخت هزینه نماید) می تواند در جلسه کنفرانس هم شرکت نماید لذا این حالت (شرکت در کنفرانس ) صرفا برای افرادی نظر گرفته شده است که می خواهند بدون مقاله شرکت نمایند.

خدمات  شرکت در کنفرانس: کاها در بعضی از کنفرانس ها نهار و پذیرایی روز کنفرانس، گواهینامه انگلیسی کنفرانس و یا گواهینامه شرکت از آکادمی های بین المللی و … را به عنوان خدمات افزوده در نظر می گیرند و برای این خدمات هزینه مجزا از کاربر گرفته می شود این نوع خدمات باید با حالت ” خدمات شرکت در کنفرانس” ثبت گردد.

همراه مقاله دهنده: خدماتی هم در کنفرانس ها ویژه همراه مقاله دهندگان در نظر گرفته می شود مثلا اگر همراه نویسنده اصلی بخواهد در کنفرانس حضور یابد باید هزینه پرداخت کند این نوع خدمات باید با حالت “همراه مقاله دهنده ” در سیستم ثبت گردد.

اثار: در بعضی از کنفرانس ها در کنار کنفرانس مسابقه هایی هم برگزار می گردد مثلا مسابقه عکاسی، این نوع خدمات منوط به دریافت آثار شرکت کنندگان می باشد.